Bệnh chậm trễ thường gặp – doanh nghiệp bạn muốn trị dứt bệnh nào!

Nay các doanh nghiệp đang thực hiện lập các Báo cáo tài chính năm và Báo cáo quyết toán các khoản thuế, tuy nhiên một số lỗi doanh nghiệp hay mắc phải khi

Vi phạm về báo cáo tài chính phạt từ 5 triệu đến 15 triệu đồng nếu

  1. Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung
  2. Trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp, không rõ ràng không thống nhất
  3. Nộp báo cáo tài chính , báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyề chậm từ 1 tháng đến 3 tháng
  4. Vi phạm về báo cáo tài chính phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng nếu:
  5. Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ sách kế toán và chứng từ kế toán
  6. Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính
  7. Nộp báo cáo tài chính , báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 3 tháng