Cách lập một hóa đơn giá trị gia tăng

Trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp vấn đề xuất hóa đơn là một nghiệp vụ quan trọng trong công tác kế toán, nó ảnh hưởng đến khoảng tài chính và sự phát triển của doanh nghiệp. vậy muốn lập hóa đơn như thế nào là đúng?

Cách lập một hóa đơn giá trị gia tăng

Cách lập một hóa đơn giá trị gia tăng

Sau đây các tiêu thức chủ yếu khi lập một hóa đơn giá trị gia tăng (theo thông tư 39/2014/TT-BTC)

  • Tiêu thức “ngày tháng năm” lập hóa đơn: Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoắc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền
  • Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán“: Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắc theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoạch toán độc lập thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của chi nhánh đó. Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoạch toán phụ thuộc thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế theo trụ sở chính của doanh nghiệp đó.
  • Trường hợp tên, địa chỉ của người mua qua dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: Phường thành “P”, Quận thành “Q”, Thành Phố thành “TP”, Việt Nam thành “VN”, hoặc Cổ Phần thành “CP”, Trách Nhiệm Hữu Hạn thành ”TNHH”, Khu Công Nghiệp thành ”KCN”, Sản Xuất thành “SX”, Chi Nhánh thành “CN”.. nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tiêu thức số thứ tự, tên hàng hóa,dịch vụ, đơn vị tính, số lượng đơn giá thành tiền: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra, gạch chéo phần bổ trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bàng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo
  • Tiêu thức người mua hàng ký, ghi rõ họ tên: Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax. Thì người mua hàng không nhất thiết phải ký , ghi rõ tên trên hóa đơn. Khi lập hóa đơn tại tiêu thức người mua hàng “ký, ghi rõ họ tên”, thì người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax.