Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng

Trong những công ty chủ yếu sử dụng nguyên vật liệu là hóa chất, men màu để tạo ra các thành phẩm, phục vụ cho nhu cầu của xã hội thì thường phát sinh những vấn đề liên quan đến hàng tồn kho nguyên vật liệu, đó là phải xử lý như thế nào để đưa hết giá trị nguyên vật liệu hư hỏng, hết hạn sử dụng vào chi phí hợp lý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm.

Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng

Cách xử lý nguyên vật liệu bị hư hỏng hết hạn sử dụng

Như vậy theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 hướng dẫn chúng ta xử lý vấn đề trên một cách hợp lý phù hợp với quy định của luật thuế nhà nước, phù hợp với chi phí của doanh nghiệp như sau:

Hàng hóa bị thay đổi do quá trình sinh hóa, tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

  • Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập, có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).
  • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yếu cầu.

Như vậy khi các công ty sản xuất gạch men hoặc là những công ty hóa chất khi có phát sinh nguyên vật liệu hàng tồn kho hết hạn sử dụng hoặc bị thay đổi do quá trình sinh hóa, hư hỏng thì ta thực hiện hồ sơ theo những chỉ tiêu trên để đảm bảo giá trị nguyên vật liệu đó được đưa vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình hồ sơ trên khi có cơ quan thuế kiểm tra.