Hiệu quả đăng ký doanh nghiệp trực tuyến

Năm 2014, Sở Kế hoạch - đầu tư triển khai đăng ký doanh nghiệp trực tuyến và chuyển hồ sơ về tận nhà qua bưu điện đã tạo thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đầu tư. Công chức [...]