Thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm

Ngày 08/08/2016, Tổng cục thuế ban hành công văn số 3515/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm. Theo đó trường hợp Doanh nghiệp tự nuôi, đánh bắt và sản xuất mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm bán ra thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm

Thuế GTGT đối với mặt hàng nghêu nguyên con thành phẩm và nghêu thịt thành phẩm

Trường hợp Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm nghêu nguyên con thành phẩm, nghêu thịt thành phẩm nêu trên cho doanh nghiệp ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trường hợp bán cho khách hàng là hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân khác thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với mức thuế suất thuế GTGT là 5%.