Mức phạt chậm tiền nộp thuế doanh nghiệp lưu ý để tránh phát sinh phạt chậm nộp

Vừa rồi chi cục thuế có gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, phát sinh tiền thuế phạt chậm nộp với số tiền hiện tại là 2.678.096. Sau khi kiểm tra tờ khai và giấy nộp tiền các năm thì doanh nghiệp đã nộp đủ với số tiền đã kê khai. Vậy số tiền phạt chậm nộp đó phát sinh từ đâu?

Mức phạt chậm tiền nộp thuế doanh nghiệp lưu ý để tránh phát sinh phạt chậm nộp

Mức phạt chậm tiền nộp thuế doanh nghiệp lưu ý để tránh phát sinh phạt chậm nộp

Nguyên nhân chính do thời điểm nộp tiền thuế quá ngày so với thời hạn nộp.

1. Thuế GTGT

– Những doanh nghiệp nộp tờ khai theo tháng nếu phát sinh số tiền thuế GTGT phải nộp thì phải nộp trước 20 hàng tháng. Nếu nộp từ ngày 21 trở đi là phát sinh tiền phạt chậm nộp

– Còn đối với những doanh nghiệp nộp tờ khai theo Quý thì phải nộp trước ngày 30 của tháng liền kề Quý đó.

2. Thuế TNDN

– Hàng Quý doanh nghiệp có trích nộp tiền thuế TNDN tạm nộp, nếu cuối năm tổng số thuế tạm nộp của các quý mà thấp hơn số thuế TNDN phải nộp khi quyết toán từ 20% trở lên thì Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở đó.

– Số tiền chậm nộp được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế quý 4.

3. Thuế môn bài

– Thời hạn phạt chậm nộp tiền thuế môn bài là ngày 31 tháng 1 trong năm
Vậy mức phạt chậm nộp được quy định như thế nào

– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

  • Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, (số ngày chậm nộp < 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày)
  • Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ( 0.05%/ngày)

– Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.