Chào Bạn! Cuối năm, các doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo tài chính và quyết toán các khỏan thuế trong năm như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…, một số công việc cơ bản

1. Ghi nhận, phân loại, tập hợp, phân tích, cung cấp số liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh để cùng với doanh nghiệp đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn đồng thời xác định trách nhiệm thuế với nhà nước  thông qua báo cáo tài chính năm

2. Thiết lập hệ thống báo cáo tài chính như Bảng cân đối Tài sản, Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng thuyết minh báo cáo tài chính…

3. Phân tích doanh thu, chi phí , thu nhập, tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu.

Công chức đang tính thuế - HQĐN

Công chức đang tính thuế – HQĐN

4. Thực hiện miễn phí các báo cáo tài chính, chứng minh tài chính để vay vốn ngân hàng

Thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn bảo mật thông tin của doanh nghiệp

Hãy gọi ngay chúng tôi để tư vấn miễn phí các loại thuế

Liên hệ: 09494 33 567