Doanh nghiệp mới thành lập trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải lập hồ sơ đăng ký thuế ( điều 7 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ký ngày 29/11/2006)

Chào Bạn! Theo qui định

– Tờ khai đăng ký thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ( điều 15 Thông tư 28/2011/TT-BTC ký 28/2/2011) kèm Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

– Tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế ( theo điều 31 & 32 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ký ngày 29/11/2006)

– Tờ khai thuế thu nhập tạm tính theo qúy ( chậm nhất là ngày thứ 30 của qúi tiếp theo qúi phát sinh nghĩa vụ thuế)

B.Nguyễn Thị Vân P.Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai & Ban chấp hành Hội các nhà XNK

B.Nguyễn Thị Vân P.Cục trưởng Cục Thuế ĐN & Ban chấp hành Hội các nhà XNK

1. Công ty doanh nghiệp có thành lập cơ sở, chi nhánh, văn phòng hạch toán trực thuộc trụ sở chính phải thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (điều 15 Thông tư 28/2011/TT-BTC ký 28/2/2011) tuy nhiên không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( theo điều 11 Thông tư 28/2011/TT-BTC ký 28/2/2011).

2.Trường hợp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ ảnh hưởng đến yếu tố liên quan căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.( điều 15 Thông tư 28/2011/TT-BTC ký 28/2/2011).

3. Khi doanh nghiệp có thay đổi thông tin, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin & đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản của người nộp thuế đã mở tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng với cơ quan thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì phải thông báo bổ sung, thời hạn chậm nhất ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, định kỳ hàng quý khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế tại tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

(Theo điều 8 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ký ngày 22/07/2013)