Không in sổ sách kế toán là vi phạm theo qui định, Bạn cũng nên quan tâm

Cùng với kiến thức  và kinh nghiệm nhiều năm, các kế toán viên in ấn được sổ sách kế toán theo qui định. Một số doanh nghiệm nghĩ rằng chỉ cần là báo cáo thuế hàng tháng là xong, tuy nhiên khi ” ngộ” ra thì đã quá muộn và gây thiệt hại không đáng có vì vi phạm không có sổ sách kế toán, lưu trữ chứng từ

Một số công việc cơ bản khi thực hiện để nhập và in sổ sách kế toán giúp Bạn

1. Thu thập hóa đơn chứng từ & lựa chọn hình thức sổ kế toán dựa trên việc khảo sát thực   tế qui trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp & kiểm tra chứng từ kế toán phân  loại, sắp xếp

2. Dựa trên các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán: những nguyên tắc và phương pháp  kế toán để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; cùng với qui định về kế toán , chúng tôi thiết lập hệ thống sổ sách kế toán theo đúng qui định

thuế kế toán sơ đồ

Sơ đồ Sổ sách Kế toán

3. Ghi và in  các sổ kế toán tiền và các khoản phải thu, phải trả người bán, tiền lương, hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho, lập các bảng phân bổ công cụ dụng cụ,  bảng theo dõi tài sản, khấu hao tài sản cố định. Lập và in sổ kế   toán bán hàng, chi phí, xác định kết qủa kinh doanh

B. Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế VN - Dịch vụ thuế kế toán tại Đồng Nai

B. Nguyễn Thị Cúc – Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế VN

4. Hạch toán định khoản các nghiệp vụ phát sinh & đối chiếu sổ sách kế toán với số liệu khai thuế, tính thuế tháng như bảng kê hóa đơn hàng hóa bán ra, mua vào

5. Phân biệt rõ chi phí hợp lý, hợp lệ, hợp pháp khi phát sinh chi phí trong quá trình hoạt động  kết hợp các thủ thuật cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp nhằm tối đa  hóa mang lại hiệu qủa lợi nhuận

Thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn tự hào cộng tác mang lại lợi ích thuế cho Bạn & bảo mật thông tin của doanh nghiệp